Algemene Voorwaarden DatHuis
Dit zijn de algemene voorwaarden van DatHuis B.V. (“DatHuis”), een onderneming met adres James
Wattstraat 64, Amsterdam. DatHuis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
68601271.
Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van DatHuis, op elke
overeenkomst die tot stand komt tussen DatHuis en een Gebruiker (zoals hieronder
gedefinieerd) van onze website www.dathuis.nl (de “Website”) en alle rechtsbetrekkingen en
(rechts)handelingen die daaruit voortvloeien. 

2. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van DatHuis aanvaard je gebonden te
zijn aan deze algemene voorwaarden.
3. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en alle rechtspersonen die de
Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie
gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.
4. DatHuis zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene
voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.dathuis.nl.
5. De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in
meervoud gehanteerd.
DatHuis
DatHuis biedt een online platform voor De onderneming biedt een online automatiseringsplatform voor
het onderhouden van bestaande en toekomstige klantrelaties.
Gebruik Website
1. Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of
regelgeving in acht te nemen.
2. Gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden:
a. Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;
b. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
c. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend
zijn;
d. Ongevraagde reclame (spam);
e. Foute of misleidende informatie; en/of
f.
Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan
computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.
3. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een
andere manier voordoen als iemand anders.
4. Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan
waarvoor de Website is bedoeld.
5. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de Website misbruikt, kan
Gebruiker een bericht sturen naar contact@dathuis.nl.
6. DatHuis behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of
weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website wordt
gepubliceerd.
Account
1. Gebruiker dient minstens 16 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.
2. Gebruiker dient de inloggegevens van zijn account af te schermen voor anderen.
3. Gebruiker dient zijn wachtwoord strikt geheim te houden. DatHuis mag ervan uitgaan dat alles
wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker, door Gebruiker gedaan wordt of onder
toezicht van Gebruiker gebeurt.
Pagina 1 van 3
4. Indien Gebruiker denkt of weet dat zijn account misbruikt wordt, dient Gebruiker dat zo snel
mogelijk melden bij DatHuis. DatHuis zal in dat geval gepaste maatregelen nemen.
5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden,
informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop
auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen.
6. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die hij aan DatHuis
verstrekt of voor het weglaten van vertrouwelijke gegevens.
7. DatHuis is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt.
8. DatHuis heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen, data en overige informatie aan te
passen of te verwijderen. Daarnaast heeft DatHuis het recht Gebruikers de toegang tot de
Website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.
9. Indien DatHuis van mening is dat Gebruiker de wet of deze algemene voorwaarden
overtreedt, kan DatHuis de Gebruiker (deels) uitsluiten van de Website. DatHuis kan de
Gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de Website door:
a. het account van Gebruiker te verwijderen; of
b. onderdelen van de Website voor Gebruiker te blokkeren.
Tarieven en betaling
1. Alle prijzen gehanteerd door DatHuis zijn exclusief BTW.
2. De abonnementen van DatHuis worden aangeboden voor een vast bedrag maand. De kosten
voor een abonnement zullen maandelijks per automatische incasso worden voldaan.
3. De looptijd van het abonnement is 1 maand. Het abonnement is maandelijks opzegbaar na de
eerste stilzwijgende verlenging.
4. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Gebruiker zonder ingebrekestelling van
rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling
verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele
voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele
maand.
5. Indien een Gebruiker in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door
DatHuis niet geïncasseerd kunnen worden, is DatHuis gerechtigd het account van de
betreffende Gebruiker op te heffen.
6. DatHuis is bevoegd de tarieven te verhogen indien:
a. Het geval van wettelijke prijsverhogingen;
b. Binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en dit het gevolg is
van wettelijke regelingen of bepalingen; en/of
c. Vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, indien de verhoging
niet onredelijk.
Aansprakelijkheid
1. DatHuis is geen partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers tot stand komen en is dan
ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers. In het geval van een conflict
dienen Gebruikers dit zelf op te lossen.
2. DatHuis is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of
opzet van DatHuis en tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
3. DatHuis is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of
nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van:
a. gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of
b. onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.
4. DatHuis is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van
de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige
duur niet beschikbaar zijn van de Website.
5. DatHuis neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in acht
die in redelijkheid van DatHuis kan worden verwacht. DatHuis is niet aansprakelijk voor verlies
van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door DatHuis
betrachte zorg. DatHuis is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of
onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken
of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.
Pagina 2 van 3
Klachten
1. Bij DatHuis ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen beantwoord,
gerekend vanaf de datum van ontvangst.
2. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen
indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het
geval een ruimere termijn voortvloeit.
Inschakeling derden
1. DatHuis is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te
schakelen. DatHuis is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk van op de hoogte te
brengen. Gebruikmaking van de diensten van DatHuis impliceert dat de Gebruiker DatHuis
machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te
aanvaarden.
2. DatHuis neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. DatHuis is
echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden,
tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van DatHuis.
Ongeldigheid
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te
zijn, blijven DatHuis en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. DatHuis zal de
nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en
waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening
houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.
Wijzigingen
DatHuis behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te
passen, aan te vullen en/of te wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is de
vinden op de Website.
Overige bepalingen
1. DatHuis mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de
Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.
2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor DatHuis, maar ook voor andere
personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of
op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt
tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.
Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit
voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen DatHuis en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door
de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.
Pagina 3 van 3