PRIVACY POLICY
Dit is de Privacy Policy van DatHuis B.V. (hierna te noemen “DatHuis”, "wij," "ons" of "onze"), een onderneming
met adres James Wattstraat 64, Amsterdam. DatHuis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 68601271. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen
in relatie tot onze website www.dathuis.nl (de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze
Website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens
op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de
op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.
Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot
de Website ("Gebruikers"). Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord dat DatHuis een
platform biedt voor het plaatsen van inhoud, inclusief foto’s, reacties en andere materialen (“Gebruikers
Inhoud”). Dit betekent dat andere Gebruikers binnen uw organisatie kunnen zoeken naar uw Gebruikers Inhoud
en dat zij deze kunnen bekijken, gebruiken of delen.
Wat voor gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:
a. E-mailadres
b. Naam
c. Telefoonnummer
d. Adres
e. IP-adres
f.
Gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer u zich registreert voor een DatHuis account
g.
Profiel-informatie die u verstrekt via uw account
h.
Communicatie tussen DatHuis en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen)
i.
Emails en Contacten
Log file informatie
Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is
voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name
het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in
gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-
versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op
deze pagina’s en andere statistieken.
Metadata
Metadata zijn meestal technische gegevens die worden geassocieerd met Gebruikers Inhoud. Zo kan metadata
beschrijven hoe, wanneer en door wie een deel van de Gebruikers Inhoud werd verzameld en hoe deze Inhoud
is geformatteerd. Gebruikers kunnen metadata toevoegen aan hun Gebruikers Inhoud door een hashtag
(trefwoorden markeren als u een foto plaatst), geotag (locatie op een foto markeren), reacties of andere
gegevens toe te voegen. Dit maakt Gebruikers Inhoud makkelijker doorzoekbaar voor anderen en interactiever.
Analytische diensten
Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de
Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze Website, de
webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze
Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde
schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw Computer of de bestanden die op uw Computer
staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij
gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u
als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google
Analytics installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw
gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen
Privacy Policy
1
met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw
browser.
Email en contacten
Na het maken van een koppeling tussen uw emailaccount en uw account bij DatHuis, worden e-mails en
contactgegevens verzameld. Als u de Website koppelt met uw email account, dan gelden de volgende limieten
op het gebruik van uw data.
De Website zal alleen de toegang tot uw account gebruiken om berichten te lezen, schrijven, aan te passen, te
controleren (inclusief attachments) danwel metadata, headers en instellingen te lezen om een web email client
te leveren waarmee u in staat wordt gesteld berichten op te stellen, verzenden, lezen en te verwerken. Uw data
zal niet worden overhandigd aan derden, mits dit noodzakelijk is om functionaliteit van de Website te leveren,
verbeteren, aan wet en regelgeving te voldoen, of als onderdeel van een fusie of overname.
-
De Wesbite zal deze data niet gebruiken voor het tonen van advertenties.
-
De Website zal andere personen of bedrijven deze data niet laten lezen tenzij we uw nadrukkelijke
toestemming hebben voor specifieke berichten, dit noodzakelijk is voor de beveiligingsdoeleinden
(waaronder het onderzoeken van misbruik), om te handelen in overeenstemming met (lokale) wetten
en regelgeving, of voor de interne werking van de Website en dan alleen op basis van geaggregeerde
en geanonimiseerde data.
Hoe gebruiken wij deze informatie?
Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:
a. De functionaliteit van de Website naar behoren te laten functioneren;
b. Gegevens te onthouden, zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen wanneer u de Website opnieuw
bezoekt;
c. De doeltreffendheid van onze Website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;
d. Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de Website;
e. Technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren.
f.
Nieuwe producten te testen en te ontwikkelen;
Communicatie
Wij mogen uw informatie gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en
promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. Als u deze informatie wil ontvangen, dient u zich zelf
hiervoor in te schrijven. Als u niet wil dat wij nog langer met u communiceren nadat u zich hebt ingeschreven,
kunt u zich afmelden voor deze communicatie door op afmelden te klikken op dezelfde plek als waar u zich hebt
aangemeld.
Hoe wordt deze informatie gedeeld?
Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.
Zeggenschapswijziging
Wanneer DatHuis, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere
organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of
liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken
vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.
Wettelijk verzoek en voorkoming schade
Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren
en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een
dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit
noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om
ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en
bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting,
een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.
Privacy Policy
2
Beveiliging en veiligheid
DatHuis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen
tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te
zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter,
DatHuis kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of
vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en account-
informatie en voor het beheren van de e-mails tussen u en DatHuis. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de
functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie,
Internationale overdraging
Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland
en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in
om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch
juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.
Bewaartermijn
In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart DatHuis persoonsgegevens niet
langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt
worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u
contact opnemen met contact@dathuis.nl.
Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit
Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw
persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact
opnemen met DatHuis door een e-mail te sturen naar contact@dathuis.nl of een brief sturen aan:
DatHuis B.V.
James Wattstraat 64
1097DM, Amsterdam
Applicaties, websites en diensten van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of diensten van derden die gelinkt zijn
naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van
toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of dienst te
gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder de partijen die een link
hebben op onze website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid. U gaat akkoord dat wij niet
verantwoordelijk zijn voor derden die u toegang heeft gegeven tot uw Gebruikers Inhoud. Wanneer u gebruik
maakt van een applicatie, website of diensten van derden, en u deze derden toegang geeft tot uw Gebruikers
Inhoud, is dit voor eigen risico.
Privacy van kinderen
Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar ("Kinderen"). Indien
wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun
ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u
vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u
contact met ons opnemen via contact@dathuis.nl. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op
onze site en u deze wil verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als u het
Privacy Policy
3
vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via
contact@dathuis.nl.
Wijzigingen
DatHuis kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze
Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment
dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.
Contact
Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met DatHuis door een e-mail te
sturen naar contact@dathuis.nl.
Privacy Policy
4